Information om behandling av personuppgifter

Lilleby Bostad AB, org.nr 559165-9742 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress, Sturegatan 32, 114 36 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

  • informera om bostadsprojekt, via brev, sms eller e-postutskick.
  • statistik, marknads- och kundanalyser

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Om du väljer att köpa en bostad lämnar vi ut dina personuppgifter till anlitad fastighetsmäklare, finansierande bank, entreprenör, kreditupplysningsföretag, fastighetsförvaltningsbolag, besiktningsman, elbolag, telebolag, IT-bolag och kundanalysföretag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att utföra uppgift av allmänt intresse, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Vid köp av bostad

När förhandsavtalet med bostadsrättsföreningen tecknats och fullföljts genom tecknande av upplåtelseavtal raderas personuppgifterna senast 12 månader efter den tidpunkt som infaller senast av följande:

  • 10 år efter upplåtelseavtalets tecknande, eller
  • när garantierna enligt entreprenadkontrakt mellan Lilleby Bostad AB och bostadsrättsföreningen har löpt ut.

Om förhansavtalet av något skäl upphör att gälla raderas personuppgifterna senast 12 månader efter avtalets upphörande. Om förhandsavtalet av något skäl upphör att gälla och dellikvid är betald raderas personuppgifterna senast 7 år efter avtalets upphörande.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att skicka e-post till info@lilleby.se

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Lilleby Bostad AB den 1 juli 2020.